Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Virtual Assistant Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder Familie Advies.

Inleiding

Via haar website biedt Virtual Assistant Nederland aan belangstellenden (hierna: aanvrager) een gratis consultatiegesprek aan strekkende tot het geven van een hypotheekadvies/hypotheekaanbieding door een derde, zijnde een hypotheekadviseur/aanbieder (hierna:adviseur).

Artikel 1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Virtual Assistant Nederland.

1.2 Met het aangaan van een consultatie-afspraak met aanvaardt de aanvrager de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Geldigheid van de algemene voorwaarden

2.1 In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Virtual Assistant Nederland en de aanvrager worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst.

3.1 Virtual Assistant Nederland maakt een afspraak met de aanvrager voor een (gratis) gesprek met een adviseur en is uitsluitend voor het maken van die afspraak verantwoordelijk.

3.2 Indien de aanvrager met de adviseur tot een overeenkomst komt, zijn de algemene voorwaarden (en betalingsvoorwaarden) van de adviseur op die overeenkomst van toepassing en niet de onderhavige algemene voorwaarden.

3.3 Eventuele klachten over het adviesgesprek dienen aan de adviseur zelf te worden gericht en niet aan Virtual Assistant Nederland.

Artikel 4 Aansprakelijkheid.

Virtual Assistant Nederland is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van het hypotheekadvies/aanbieding van de adviseur.

Virtual Assistant Nederland heeft geen AFM vergunning en zal daarom niet bemiddelen en adviseren. Deze taak ligt bij de aangesloten adviseurs.

Artikel 5 Geheimhouding en Privacybescherming.

5.1 Virtual Assistant Nederland staat er voor in dat gegevens van de aanvrager niet met derden (buiten de adviseur en buiten Bouwsector Nederland) worden gedeeld noch openbaar gemaakt en dat deze gegevens met grote zorg en volgens de geldende privacyregels verwerkt en bewaard worden.

5.2 Bouwsector Nederland ontvangt uw e-mailadres bij uw inschrijving op de nieuwsbrief. U kunt na inschrijving van de nieuwsbrief op Virtual Assistant Nederland ook nieuwsbrieven ontvangen van Bouwsector Nederland.

5.3 Er zullen door Virtual Assistant Nederland niet meer gegevens van de aanvrager worden verwerkt en bewaard dan strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de afspraak.

5.4 Virtual Assistant Nederland verwerkt persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is voor uitvoering van de opdracht. Deze informatie is door de aanvrager zelf aan Virtual Assistant Nederland verstrekt of ontleend aan openbare bronnen, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Grondslag voor verwerking is toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG).

5.5 Wanneer Virtual Assistant Nederland persoonsgegevens verwerkt, zal zij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften hieromtrent, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.6 De aanvrager heeft het recht de door Virtual Assistant Nederland bewaarde persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Eerder gegeven toestemming voor verwerking en bewaring mag de door de aanvrager worden ingetrokken. Klachten mogen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.7 Eventuele datalekken zullen door direct aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld en gedocumenteerd.

5.8 E-Commerce bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor zij de gegevens verwerk en neemt daarbij ook de wettelijke bewaartermijn in acht.

Artikel 6 Toepasselijk recht en toepasselijke rechter.

De rechtsverhouding tussen de aanvrager en Virtual Assistant Nederland is onderworpen aan Nederlands recht.